Obchodní podmínky

Dobrý den, vítejte v eshopu GARAshop.cz!

Seznamte se prosím s našimi obchodními podmínkami, ať předejdeme případným nedorozuměním:

 

PRODÁVAJÍCÍ

Název: Boardbox s.r.o.

Sídlo: Stará 250, Průhonice, 252 43
IČ: 24727806
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 169295

Telefon: +420 737 300 092
Email: info@boardbox.com
Kontaktní adresa: GARA Shop, Stroupežnického 21, Praha 5, 150 00

Provozní doba: 

pondělí + středa + pátek 10:00 - 18:00 hod.

úterý + čtvrtek 11:00 - 19:00 hod.

polední přestávka 14,00 - 14,30 hod.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Telefonní kontakt

NIXON & FEMI PLEASURE & FEMI STORIES info, zásilky : +420 737 300 092
WIND & KITE & SPLITBOARD : +420 736 489 165

Emailový kontakt

info, zásilky : info@garashop.com
NIXON, FEMI PLEASURE, FEMI STORIES: shop@garashop.com
WIND & KITE & SPLITBOARD : ot@otatyl.com

Zasilatelská adresa

Boardbox s.r.o. 


Stroupežnického 21

Praha 5

150 00

 

INFORMACE

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou zavázné s vyjímkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v oddílu PLATBA. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Při bankovním převodu si každá strana hradí náklady své banky.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 

DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno "skladem", prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zbožá při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvu pracovních dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení naleznete v oddílu DODÁNÍ ZBOŽÍ a POŠTOVNÉ.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupující prokazatelně emailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zbožá z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

DODÁNÍ ZBOŽÍ A POŠTOVNÉ

ZBOŽÍ ZASÍLÁME POUZE PO ČR A SR !!!!!!

Česká republika

99,- Kč / platba dobírkou +30,- Kč

Slovenská republika

12,- € / platba dobírkou + 2,- €

Jiné země

kontaktujte nás na info@boardbox.com

Poštovné zdarma

U objednávek nad 3 000,- Kč (vč. DPH) nejsou zákazníkovi účtovány žádné další poplatky jako balné, poštovné atd., doprava je tedy ZDARMA!

Platí pouze pro objednávky v rámci ČR a balíky menší než 1m.

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ - POUZE PRO E-SHOP

Kupující může odstoupit od smlouvy vytvořené na e-shopu do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčnosti zboží. V případě koupě zboží v kamenné prodejně se, vzhledem k možnosti seznámení se se zbožím, tento článek obchodních podmínek nedá uplatnit. 

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i kdykoli před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovního spolejí a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení, znečištění či poškození a musí mít večkeré originální etikety od výrobce. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za zboží je možné platit jedním z následujícíh způsobů:

Místo doručení v rámci ČR A SK:

Dobírkou

On-line platební kartou

Převod na účet:

CZK: 254 964 010/0300

EUR: 254 964 862/0300

IBAN: CZ71 0300 0000 000 254 964 862 

SWIFT: CEKOCZPP

 

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněné očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zbží, za které prodávjící odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady úměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vady nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odsoupení od smlouvy muže kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již před převzetím zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

ZÁKONNÁ PRÁVA Z VAD

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

- bezplatné odstranění vady opravou

- přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy všděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřla, pokud by toto poručení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranení vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady), nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplnatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstuopit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povien sdělit prodávajícímu jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádá-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhoudnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné další odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího, jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailem nebo sms zprávou.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části didávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčnosti zboží.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i kdykoli před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovního spolejí a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení, znečištění či poškození a musí mít večkeré originální etikety od výrobce. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí s tím, že poskytnuté osobní údaje mohou být prodávajícím zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) a Nařízení EU 2016/679 za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznily jakékoli náklady.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

 

BANKOVNÍ ÚDAJE

CSOB CZK: 254 964 010/0300

CSOB EUR: 254 964 862/0300

IBAN: CZ71 0300 0000 000 254 964 862 

SWIFT: CEKOCZPP

0 ks
Košík: 0
0 ks
  • d
  • i
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • +420 737 300 092